Dit zijn de algemene voorwaarden van HindoeDharma.nl. HindoeDharma.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55848575.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtnemer of Verhuurder: HindoeDharma.nl, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van (online) producten en diensten en het verhuren van spullen.
 • Cliënt of Opdrachtgever of Huurder: degene die deelneemt aan de Diensten van HindoeDharma.nl of spullen van HindoeDharma.nl huurt.
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer aan Cliënt geleverde producten en diensten, waaronder ook alle werkzaamheden ten behoeve van (begeleiding van) Cliënt, in de ruimste zin van deze woorden en van welke aard dan ook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (online) advies, workshops, cursussen, coachings, sparringsessies en lezingen, uitgevoerd in het kader van een opdracht en ook werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt zijn verricht.
 • Digitale producten: digitale producten die HindoeDharma.nl aanbiedt en die Cliënt via de Website kan bestellen, zoals online cursus, training, workshop en online consultancy.
 • Verhuur: verhuur of uitleen van religieuze artikelen met de daarbij behorende accessoires.
 • Partijen: Opdrachtnemer en Cliënt tezamen.
 • Website: www.hindoedharma.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer Diensten aanbiedt of levert aan Cliënt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtnemer voor Cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl) voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier/aanvraagformulier via de Website door Cliënt. Aanmelding kan zowel telefonisch, per e-mail als door het invullen van het contactformulier op de website (www.hindoedharma.nl). Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt Cliënt uiterlijk één (1) week voor aanvang van de cursus c.q. workshop (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl) een bevestiging van inschrijving door Opdrachtnemer per e-mail.
 4. Met aanmelding/inschrijving verklaart Cliënt kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden alsmede het privacybeleid van HindoeDharma.nl en met deze akkoord te zijn.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen

 1. Alle cursussen en/of workshops (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl) worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 3. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 4. Opties zijn geldig tot zeven (7) dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop.

Artikel 4: Annulering en wijziging

 1. Annulering van een cursus c.q. workshop (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl) door een Cliënt dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl) per e-mail te geschieden. De datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
 2. Annulering is kosteloos tot veertien (14) dagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl). Bij latere annulering is Cliënt 100% betaling verschuldigd.
 3. Tijdens of gedurende de cursus c.q. workshop (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl) is annuleren niet mogelijk. Cliënt is als dan 100% betaling verschuldigd.
 4. Bij het niet verschijnen van Cliënt is Cliënt 100% kosten verschuldigd.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops (of een andere Dienst van HindoeDharma.nl) organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Betaling

 1. Cliënt dient het cursus- c.q. workshopgeld (of de vergoeding voor een andere Dienst) te voldoen voor aanvang van de cursus c.q. workshop en/of Dienst, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Opdrachtnemer. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan Cliënt er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
 2. Prijzen zijn in euro en vrijgesteld van de wettelijke btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien Cliënt een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop en/of andere Dienst, dan ontvangt Cliënt geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld en/of van een andere Dienst.
 4. Indien Cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien Cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval Cliënt een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
 6. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Cliënt. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 6: Annulering, wijziging en overmacht Opdrachtnemer

 1. Indien zich minder dan tien (10) Cliënten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop en/of andere Dienst is Opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop en/of andere Dienst te annuleren.
 2. Kan een Cliënt in verband met ziekte of andere omstandigheden niet bij een cursus c.q. workshop en/of andere Dienst aanwezig zijn, dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan Opdrachtnemer. Het bedrag voor deze dag wordt niet geretourneerd.
 3. Kan cursus c.q. workshop en/of andere Dienst niet doorgaan in verband met ziekte of afwezigheid van Opdrachtnemer, dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de deelnemers. Er zal worden gekeken naar vervanging of naar een andere datum waarop de cursus c.q. workshop en/of andere Dienst kan worden ingehaald. Lukt het Cliënt hierdoor niet om de bij de dag aanwezig te zijn, dan wordt het geld voor die cursus c.q. workshop en/of andere Dienst geretourneerd.

Artikel 7: Gezondheidsverklaring

Cliënt verklaart dat tijdens deelname aan een cursus c.q. workshop en/of andere Dienst Cliënt lichamelijk en psychisch in goede gezondheid verkeert en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening door Cliënt is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording en risico van Cliënt. Cliënt verklaart middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en Cliënt verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en/of zijn/haar gezondheid. Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Elke deelname aan een cursus c.q. workshop en/of andere Dienst is voor eigen verantwoording en risico van Cliënt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van Cliënt en aan Cliënt zelf.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecliënt als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecliënt voor, na of tijdens de cursus c.q. workshop en/of andere Dienst.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van Cliënt. Het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes door Cliënt is geheel voor eigen risico van Cliënt.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat Cliënt na de cursus, workshop, training, opleiding en/of andere Dienst met de opgedane kennis doet.
 7. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
 8. Opdrachtnemer kan nimmer garanderen dat het volgen en/of afnemen van een cursus c.q. workshop en/of andere Dienst tot verbetering en/of succes zal leiden.
 9. Aan de inhoud van een folder, nieuwsbrief, brochure of websitetekst kunnen door Cliënt geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname

Bij wanbetaling en/of wangedrag kan Opdrachtnemer Cliënt altijd weigeren of wegsturen. Cliënt ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld en/of geld voor een andere Dienst.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Cliënt is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van €450,00 per dag.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien zij tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen.
 7. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de cursus c.q. workshop en/of andere Dienst tussentijds te wijzigen. Aan de folder, nieuwsbrief, brochure, Website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. Voor zover Opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van en/of medewerking door Cliënt, respectievelijk Opdrachtgever, is Opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 12: Klachten

 1. Eventuele klachten over de door Opdrachtnemer gegeven cursus c.q. workshop en/of andere Dienst dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop en/of andere Dienst mondeling te worden gemeld aan Opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop en/of andere Dienst, per e-mail en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop en/of andere Dienst.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat Cliënt niet van haar betalingsverplichting.
 3. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14: Verwerking van persoonsgegevens

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden het privacybeleid van Opdrachtnemer van toepassing. De privacyverklaring is te vinden op www.hindoedharma.nl/privacybeleid.

Artikel 15: Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing; ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 17: Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.hindoedharma.nl/algemene-voorwaarden. De laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

Hoofdstuk 2: Digitale producten

Artikel 18: Productspecificaties en fouten

 1. De wezenlijke kenmerken van de Digitale producten zijn omschreven op de Website.
 2. HindoeDharma.nl kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de Website.
 3. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de Website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 19: Gebruiksvoorwaarden

 1. Bij gebruik van de Website dient Opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van HindoeDharma.nl en/of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de Website worden gehinderd en/of respectievelijk belemmerd.

Artikel 20: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het bestelproces via de Website succesvol heeft doorlopen.
 2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat Opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid.
 3. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt HindoeDharma.nl een bevestigingse-mail naar Opdrachtgever. Indie Opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient Opdrachtgever contact op te nemen met HindoeDharma.nl. Zolang Opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos annuleren.

Artikel 21: Herroepingsrecht

 1. Aangezien de Digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde Digitale producten niet van toepassing, mits de levering van het Digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en Opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
 2. Indien Opdrachtgever geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de Digitale producten en Opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal HindoeDharma.nl pas overgaan tot de levering van de Digitale producten nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Artikel 22: Digitale producten en account

 1. De Digitale producten worden via de Website ter beschikking gesteld. Opdrachtgever kan via een speciale digitale omgeving en/of een speciaal account op de Website de Digitale producten inzien en/of volgen.
 2. De inhoud van de Digitale producten is niet direct zichtbaar op de Website.
 3. De geldigheid van het Digitale product is 1 jaar (365 dagen) na aankoop van het Digitale product, tenzij anders is overeengekomen met Opdrachtnemer. Na verloop van bovengenoemde termijn zal Opdrachtgever geen toegang hebben tot het account en/of de speciale digitale omgeving.
 4. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar account op de Website en inloggegevens. Opdrachtgever dient zijn/haar inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien Opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn/haar inlogcodes, dan dient Opdrachtgever HindoeDharma.nl daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 5. HindoeDharma.nl garandeert niet dat de Website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Opdrachtgever erkent dat toegang tot de Website onderbroken kan worden door diverse redenen. HindoeDharma.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de Website waardoor Opdrachtgever tijdelijk een online Dienst en/of Digitaal product niet kan volgen. HindoeDharma.nl zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de Website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.

Artikel 23: Prijzen, facturatie, betaling en levering

 1. De op de Website vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw en in euro.
 2. Voor de bestelde Digitale producten stuurt HindoeDharma.nl een factuur via de e-mail.
 3. Opdrachtgever kan de bestelling die via de Website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:
  1. iDeal
  2. Banktransactie
  3. Automatische incasso voor “Premium accounts”
 4. Opdrachtgever dient de Digitale producten direct af te rekenen in de webshop of via het online aanmeldformulier.
 5. De levering van de Digitale producten zal uiterlijk binnen zeven (7) plaatsvinden, middels een downloadlink en/of toegangslink en/of inloggegevens op het aan HindoeDharma.nl verstrekte e-mailadres van Opdrachtgever.
 6. Bij de Digitale producten hanteert HindoeDharma.nl niet-teruggave-van-geldbeleid, omdat de Digitale producten direct voor Opdrachtgever klaar staan op en/of via het verstrekte e-mailadres van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever kiest voor online consultancy zal HindoeDharma.nl telefonisch en/of per e-mail opnemen met Opdrachtgever. Levering zal dan in overleg met Opdrachtgever plaatsvinden.

Artikel 24: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Digitale producten die in het kader van een Overeenkomst aan Opdrachtgever worden verstrekt, berusten uitsluitend bij HindoeDharma.nl.
 2. De door HindoeDharma.nl geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door Opdrachtgever zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, en/of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 4. In geval van naamsvermelding van HindoeDharma.nl bij geleverde Digitale producten is Opdrachtgever niet gerechtigd deze te verwijderen.
 5. Ook na het eindigen van de Overeenkomst blijven de bepalingen van artikel 24 geldig.

Artikel 25: Aansprakelijkheid

 1. HindoeDharma.nl kan nimmer garanderen dat het volgen en/of afnemen van een Digitaal product tot verbetering en/of succes zal leiden.
 2. HindoeDharma.nl is niet verantwoordelijk voor de resultaten die Opdrachtgever in het Digitaal product haalt. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen voortgang en resultaten.

Hoofdstuk 3: Verhuur

Artikel 26: Object van de overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van religieuze artikelen met de daarbij behorende accessoires.

Artikel 27: Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst is zoals deze is overeengekomen op de offerte en/of aanvraag.

Artikel 28: Levering en terugbezorgen

Huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Verhuurder op te halen en bij beëindiging van de huurperioden aan Verhuurder terug te brengen, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen dat Verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij Huurder ervoor zorg dient te dragen dat Verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg.

Artikel 29: Leveringstermijn

Indien Verhuurder zich jegens Huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan Huurder te bezorgen, zal Verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 30: Reclame en controle op goede staat van de goederen

 1. Verhuurder verklaart dat alle verhuurde artikelen in goede staat worden afgegeven. Indien er vooraf aan de verhuur schade aan het verhuurde artikel is ontstaan, dient Verhuurder dit kenbaar te maken aan Huurder.
 2. Huurder verklaart dat alle verhuurde artikelen met zorg worden behandeld. Indien toch onverhoopt schade aan de verhuurde artikelen mocht ontstaan, zal Huurder dit kenbaar maken aan Verhuurder. Voorts draagt Huurder de kosten voor eventuele reparatie indien dit van toepassing is. Indien het verhuurde artikel onherstelbaar is beschadigd en daardoor niet meer volledig bruikbaar is, zal Huurder de nieuwprijs van het gehuurde artikel vergoeden.

Artikel 31: Verplichtingen Huurder

 1. Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te gebruiken en in het bijzonder om:
  1. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en/of overige voorschriften te behandelen, waaronder voorschriften ten aanzien van toezicht en andere voorschriften die aan Huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd;
  2. geen veranderingen aan te brengen aan de gehuurde goederen;
  3. Verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
  4. aanspraken van derden op gehuurde goederen af te wijzen en Verhuurder te vrijwaren;
  5. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Verhuurder te doen geschieden.
 2. Huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
  1. de voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz.);
  2. het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
  3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
  4. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van gehuurde benodigde energie.
 3. Naast de overeengekomen huurprijs, zoals vastgesteld is in de offerte en/of aanvraag zal Huurder borg verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is aangegeven op de offerte en/of aanvraag.

Artikel 32: Verzekering

Huurder draagt het volle risico en volle verantwoordelijkheid van en voor de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van Huurder zijn gesteld en Huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, diefstal, verlies, beschadiging etc. ten gevolge van brand of schade door derden.

Artikel 33: Schade en gebreken

 1. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde onmiddellijk aan Verhuurder te melden. Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder niet tot reparatie overgaan.
  Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Verhuurder slechts in haar eigen, of in een door haar aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
 2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan Huurder in rekening gebracht.

Artikel 34: Aansprakelijkheid

 1. Voor schade die Huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 2. Huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem/haar dan wel door derden.

Artikel 35: Mededelingsverplichtingen Huurder

Huurder dient Verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op goederen van Huurder of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van Huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar betaling om andere reden heeft gestaakt.

Artikel 36: Opzegging/ontbinding

 1. De overeenkomst geldt zoals overeengekomen is in de offerte en/of aanvraag. Opzegging door Huurder kan slechts geschieden door terugbezorgen van de gehuurde goederen bij Verhuurder. Indien Partijen zijn overeengekomen dat Verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst de gehuurde goederen bij Huurder zal ophalen, dient Huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
 2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Verhuurder worden gesteld, tenzij Verhuurder anders heeft aangegeven. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat Huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Verhuurder gerechtigd Huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 3. Indien Huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is Verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen: een bedrag gelijk aan de (resterende) huur(termijnen) welke vervallen zouden zijn, onverminderd het recht van Verhuurder op verdere schadevergoeding.